કાયદો અને વ્યવસ્થા : શ્રી એસ.જી.ભાટી ( જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર, સુરત )