ચોટીલા : રાજકીય ગ્રુપે કોવિડ હોસ્પિટલને ઓક્સિજન બોટલો સહિત કિટો આપી

News Of Gujarat
#S9news #GujaratNews #Surat
www.s9news.com