ડોક્ટર શો : ડો. કૌશલ પટેલ ( એન્કોલોજીસ્ટ & હેમેટોલોજિસ્ટ )