મહિલાના ગર્ભાશયનું ઓપરેશન કરી ડોકટરે બહાર કાઢી 4 કિલો 900 ગ્રામની ગાંઠ

News Of Gujarat #s9news #surat #Surgery #Loveandcarehospital #drdiptipatel www.s9news.com