| સત્તાની શતરંજ 2022 ભાગ 25 | કરંજ વિધાનસભા બેઠક પર કોંગ્રેસે મહિલા ઉમેદવાર ભારતી બેન પટેલને મેદાને ઉતાર્યા

| સત્તાની શતરંજ 2022 ભાગ 25 | કરંજ વિધાનસભા બેઠક પર કોંગ્રેસે મહિલા ઉમેદવાર ભારતી બેન પટેલને મેદાને ઉતાર્યા