| સત્તાની શતરંજ 2022 ભાગ 26 | 155 ઓલપાડ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ટક્કર આપવા ઉભા રહ્યા BTP ઉમેદવાર વિજય વસાવા

| સત્તાની શતરંજ 2022 ભાગ 26 | 155 ઓલપાડ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ટક્કર આપવા ઉભા રહ્યા BTP ઉમેદવાર વિજય વસાવા