| સત્તાની શતરંજ 2022 ભાગ 27 | 155 ઓલપાડ વિધાનસભાના ભાજપ ઉમેદવાર મુકેશ પટેલ સાથે મુલાકાત

.