| સત્તાની શતરંજ 2022 ભાગ 28 | ઉત્તર વિધાનસભા રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર અશોકભાઈ પટેલની મુલાકાત

| સત્તાની શતરંજ 2022 ભાગ 28 | ઉત્તર વિધાનસભા રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર અશોકભાઈ પટેલની મુલાકાત