| સત્તાની શતરંજ 2022 ભાગ 29 | કોંગ્રેસ ઉમેદવાર કલ્પેશ વરિયા પાસેથી જાણીએ કતારગામ વિધાનસભાનો માહોલ

| સત્તાની શતરંજ 2022 ભાગ 29 | કોંગ્રેસ ઉમેદવાર કલ્પેશ વરિયા પાસેથી જાણીએ કતારગામ વિધાનસભાનો માહોલ