| સત્તાની શતરંજ 2022 ભાગ 30 | કાકા અને ભત્રીજા વચ્ચે સીધી ટક્કર, કોણ મારશે બાજી : શું કહ્યું અલ્પેશ કથીરિયાએ સાંભળો

| સત્તાની શતરંજ 2022 ભાગ 30 | કાકા અને ભત્રીજા વચ્ચે સીધી ટક્કર, કોણ મારશે બાજી : શું કહ્યું અલ્પેશ કથીરિયાએ સાંભળો