સુરત ચૂંટણી બ્રેકીંગ : વોર્ડ નં 7 માં ભાજપની પેનલ તૂટી

સુરત બ્રેકીંગ
વોર્ડ નં 7 માં ભાજપની પેનલ તૂટી
2 આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો થયા વજેતા