સરદાર પટેલ જયંતિ એકતા દિવસ નિમિતે માર્ચ પાસ્ટ

દ્વારકામાં સરદાર પટેલ જયંતિ એકતા દિવસ નિમિતે માર્ચ પાસ્ટ
દ્વારકામાં ઇસ્કોન ગેઇટ થી લઈ સમગ્ર દ્વારકાના મુખ્ય માર્ગો પર દ્વારકા પોલીસ દ્વારા માર્ચ પાસ્ટ
સરદાર પટેલ જયંતિ એકતા દિવસની દ્વારકા પોલીસ દ્વારા ઉજવણી