દમણ : લાયન્સ ક્લબ દ્વારા ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડના જવાનો સાથે રક્ષાબંધનની ઉજવણી