પલસાણા : તુલસી પાર્ક સોસાયટીમાં ઠગિયાઓએ નજર ચૂકવી દાગીના સેરવ્યા