ઉપલેટા : ઘોડાસરા શાળા ખાતે દિકરીઓનું હિમોગ્લોબીનનું ચેકઅપ કરાયું