ઉપલેટા : કિસાન સભા અને અસંગઠિત મજદૂર શ્રમિક સંગઠન દ્વારા કાર્યક્રમ યોજાયો