નવસારીમાં ABVP દ્વારા જુનાથાના ખાતે ચક્કાજામ કરી વિરોધ કરાયો

નવસારીમાં ABVP દ્વારા જુનાથાના ખાતે ચક્કાજામ કરી વિરોધ કરાયો