હઝીરા : ભટલાઈ ગામે અષ્ટવિનાયક ગણપતિ દાદાની 12 મી સાલગીરીની ઉજવણી