કચ્છ : નલિયા ખાતે પોલીસ દ્વારા વેપારીઓ અને લોકો સાથે બેઠક યોજાઈ