| સત્તાની શતરંજ 2022 ભાગ 24 | મજૂરા વિધાનસભાના કોંગ્રેસ ઉમેદવાર બળવંત જૈન કયા મુદ્દાઓ પર લડશે ચૂંટણી? જાણો...

| સત્તાની શતરંજ 2022 ભાગ 24 | મજૂરા વિધાનસભાના કોંગ્રેસ ઉમેદવાર બળવંત જૈન કયા મુદ્દાઓ પર લડશે ચૂંટણી? જાણો...