થરાદ : ચારડા ગામે લંપી નામ ના વાયરસ ને લઈ ગાયોને દેશી લાડુ ખવડાવ્યા