હઝીરા : સંજીવની હાઈસ્સ્કુલ દામકામાં વિશ્વયોગ દિન ઉજવાયો