દશેરાના પાવન પ્રસંગે લાખોના ફાફડા અને જલેબી આરોગી જશે સુરતીઓ

દશેરાના પાવન પ્રસંગે લાખોના ફાફડા અને જલેબી આરોગી જશે સુરતીઓ
વહેલી સવાર થી ફરસાણની દુકાનો બહાર લાગી લાઈનો
ફાફડા અને જલેબી ખરીદવા લોકો ઉમટી પડ્યા