હજીરા પોર્ટ પર ‘સાગર પરિક્રમાં-૨૦૨૨’ કાર્યક્રમ યોજાશે