હજીરાના કાંઠા વિસ્તારના વિકાસ મંડળીની ચૂંટણીમાં દીપક પટેલનો વિજય