ભરૂચ : અંબેમાતા વિદ્યાલયના બાળકોએ લીધી પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત