હિંમતનગરના ઇલોલમાં મહાકાળી માતાજીના મંદિર જવાનો રસ્તો બંધ કરાતા રોષ...