જામનગર : આંગણવાડી કર્મચારીઓ દ્વારા મતદાન જાગૃતિ રેલી યોજાઈ