જામનગર : તોફાની પવન સાથે પડેલા વરસાદને કારણે વીજ તંત્રને ભારે નુકસાન