સુરતની એક દીકરીએ સમગ્ર રાજ્યમાં ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી..