સુરતમાં મોંધવારીનો વિરોધ કરી રહેલા કોંગ્રેસીઓની અટકાયત