પંચમહાલ : શહેરા તાલુકામાં ખાંડીયા ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશનનું ઉદ્ધઘાટન