સુરતમાં જુના જકાતનાકાની સામે અકસ્માતમાં મોપેડ ચાલકનું ઘટના સ્થળે મોત

સુરતમાં જુના જકાતનાકાની સામે અકસ્માતમાં મોપેડ ચાલકનું ઘટના સ્થળે મોત