સાબરકાંઠા : ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર વી.ડી. ઝાલાનો રોડ શો યોજાયો