સાબરકાંઠા : ચૂંટણીને લઈને EVM સાથે પોલિંગ સ્ટાફ બંદોબસ્ત સાથે રવાના