સાબરકાંઠા : વિધાનસભાની ચુંટણીને લઈને રાજકીય પાર્ટીઓએ સેન્સની પ્રકિયા હાથ ધરી