સુરત : કતારગામ ખાતે બન્યો લગ્ન પ્રસંગમાં ફુડ પોઈઝનિંગનો બનાવ