સુરત : તમિલ સમાજ દ્વારા મારી અમમન માતાની શોભા યાત્રા યોજાઈ