બારડોલી : ઉમરાખ ખાતે વહીવટી તંત્ર દ્વારા કાર્યક્રમનું કરાયું આયોજન