સુરત : ગુર્જર ક્ષત્રિય કડીયા સમાજ દ્વારા પાંચમા સમૂહ લગ્ન યોજાયા