સુરત : પિપોદરાના જીઆઈડીસમાં પ્લાસ્ટિકના વેસ્ટેજના ગોડાઉનમાં લાગી આગ