ધારી : નવી વસાહતમાં લોકોને હવે પાણીની સમસ્યામાંથી મળશે મુક્તિ