કેશોદ : રણછોડ નગરમાં બાપા સીતારામ મંદિરના 10 માં પાટોત્સવની ઉજવણી