સુરેન્દ્રનગર : તલાટીઓની હડતાળ પર જતા ગામડાઓમાં ઓનલાઈન કામગીરી અટકી