ધોરાજી : ભાજપના ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર ભાઈ પાડલીયાએ લીધી શાળાની મુલાકાતે