ધારી : ખાંભા અને ખડાધાર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં એમ્બ્યુલસનું લોકાર્પણ કરાયું