ખેડૂતોના ખેતરમાં લગાવેલ એજી કનેક્શન ના મીટરો પરત લેવા માટે આપ્યું આવેદનપત્ર...