સિવિલ ચાર રસ્તા પાસે ઓટો કારની દુકાનમાંથી થઈ રોકડ રૂપિયાની ચોરી