ધાનેરા પોલીસ મથકમાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું કરાયું આયોજન