ચોટીલા : નાના કાંધાસર ગામે મતદાર જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો